Privacy Statement

Privacy Statement FG Lawyers

FG Lawyers B.V. (hierna: “FG Lawyers”, “wij” of “ons”) is een besloten vennootschap en heeft als doel het beoefenen van de advocatuur. In dit kader ontvangt en verwerkt FG Lawyers pe rsoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit document informeert FG Lawyers  u, in overeenstemming met de AVG, onder meer over de doeleinden waarvoor deze gegevens zullen worden verwerkt, de rechtsgronden die ten grondslag liggen aan deze verwerkingen en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten onder de AVG.

Wij kunnen dit privacy statement eenzijdig aanpassen. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 25 mei 2018.

1.    Persoonsgegevens
Wij verkrijgen persoonsgegevens omdat u deze aan ons verstrekt, deze te raadplegen zijn via een openbare bron dan wel omdat wij deze ontvangen van een derde partij. Informatie die wij ontvangen van een andere bron dan uzelf (openbare bron of derde partij) kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de hierna volgende categorieën persoonsgegevens:

 • basisgegevens zoals opgenomen in het Handelsregister of Kadaster;
 • gegevens met betrekking tot uw identiteit (bijvoorbeeld een ander advocatenkantoor);
 • overige openbare gegevens die van nut kunnen zijn voor de doeleinden zoals opgenomen in dit privacy statement, zoals jurisprudentie, (online) artikelen en social media profielen dan wel gegevens die met uw mede weten worden verstrekt door een derde partij zoals bijvoorbeeld een advocaat wederpartij.

Welke persoonsgegevens worden opgevraagd en welke wij ontvangen verschilt per casus. Te allen tijde zullen wij enkel gegevens opvragen die van nut kunnen zijn bij het uitvoeren van een of meerdere van onderstaande doeleinden, zoals het behandelen van uw zaak. Indien u weigert om door ons verzochte gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld de gegevens nodig op basis van de Wwft, dan zullen wij geen zakelijke relatie met u aangaan.

2.    Doeleinden en bewaartermijn
De persoonsgegevens die wij ontvangen verwerken wij uitsluitend om:

 • juridische diensten te verlenen waaronder juridisch adviseren en procederen;
 • te voldoen aan de op ons rustende wettelijke en/of juridische verplichtingen waaronder de verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Verordening op de advocatuur;
 • u of uw organisatie te attenderen op nieuws, ontwikkelingen en evenementen die voor u als klant van ons kantoor van belang kunnen zijn;
 • informatie te verzamelen over het gebruik van onze website;
 • een sollicitatie procedure te doorlopen (wervings- en selectiedoeleinden).

De persoonsgegevens die wij ontvangen zullen wij, met inachtneming van de wettelijke bewaarverplichtingen, niet langer bewaren dan nodig voor het uitvoeren van bovenstaande doeleinden.

3.    Rechtsgronden voor verwerking en gerechtvaardigd belang
Alle verwerkingen die plaatsvinden in het kader van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden zijn gebaseerd op één of meerdere van de hierna volgende rechtsgronden:

 • uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang van FG Lawyers of een derde, zoals het uitvoeren van direct marketing activiteiten voor FG Lawyers dan wel het tegengaan van strafbare feiten;
 • uw toestemming.

4.    Ontvangers van de persoonsgegevens
Wij zullen persoonsgegevens alleen delen met derden voor zover nodig in het kader van bovenstaande doeleinden. Partijen met wie wij de persoonsgegevens kunnen delen zijn:

 • personen die betrokken zijn bij de juridische dienstverlening;
 • advocaat wederpartij, gerechtelijke instanties en/of toezichthouders;
 • partijen die door FG Lawyers zijn ingeschakeld voor het leveren van ondersteunende diensten, zoals ICT leveranciers en de kantooraccountant.

 5.    Uw rechten
Onder de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, namelijk:

 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie;
 • recht op gegevenswissing;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
 • recht van bezwaar;
 • recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; en
 • recht om de door u verstrekte toestemming in te trekken.

U kunt gebruik maken van u rechten door dit kenbaar te maken aan ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder punt 6 ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Indien u gebruik maakt van het recht op rectificatie, gegevenswissing en/of beperking van de verwerking dan zal FG Lawyers de overige ontvangers van deze gegevens naar redelijkheid hierover informeren.

6.    Verwerkingsverantwoordelijke
FG Lawyers is verantwoordelijk voor de verwerkingen zoals opgenomen in dit Privacy Statement. Indien u vragen heeft of gebruik wilt maken van één van uw rechten zoals hierboven vermeld, dan kunt u contact met ons opnemen o.v.v. ‘Privacy Statement’ via onderstaande contactgegevens:

FG Lawyers B.V.
Prins Hendriklaan 28
1075 BD Amsterdam
e-mail: secretariaat@fglawyersamsterdam.com 

7.    Beveiliging persoonsgegevens
FG Lawyers heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8.    Cookies
De website van FG Lawyers plaatst geen cookies waarvoor voorafgaande toestemming is vereist. De instellingen van de diensten die FG Lawyers afneemt van Google Analytics en Hotjar zijn zo ingesteld dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van functionele en analytische cookies. De cookies verzamelen gegevens in gepseudonimiseerde dan wel geanonimiseerde vorm. De gegevens die op deze wijze worden verzameld hebben onder meer betrekking op uw IP-adres, het type apparaat dat wordt gebruikt en geografische locatie (alleen het land). Wij gebruiken deze gegevens om de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van de website te analyseren.