Algemene voorwaarden

advice
ALGEMENE VOORWAARDEN FG LAWYERS B.V.
 1. FG Lawyers B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur. De partners nemen deel in het aandelenkapitaal van FG Lawyers B.V. door middel van houdstermaatschappijen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door FG Lawyers B.V. aanvaarde opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle andere rechtsbetrekkingen van FG Lawyers B.V., hoe ook genaamd en van welke aard ook. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers of van andere partijen tot wie FG Lawyers B.V. in enige rechtsbetrekking staat worden door FG Lawyers B.V. niet aanvaard.
 3. Op iedere door FG Lawyers B.V. aanvaarde opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten is de kantoorklachtenregeling van FG Lawyers B.V. van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling is te raadplegen op www.fglawyersamsterdam.com. In onze kantoorklachtenregeling is tevens opgenomen aan wie een klacht kan worden voorgelegd indien deze klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld door FG Lawyers B.V.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van FG Lawyers B.V., haar partners en alle andere personen die voor FG Lawyers B.V. werkzaam zijn alsmede ten behoeve van alle andere personen die zijn betrokken bij de uitvoering van aan FG Lawyers B.V. verleende opdrachten, of voor wier handelen of nalaten zij anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn.
 5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door FG Lawyers B.V., met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
 6. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door FG Lawyers B.V. vast te stellen uurtarieven. FG Lawyers B.V. declareert maandelijks. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
 7. FG Lawyers heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid van FG Lawyers B.V., haar werknemers en andere personen die zijn betrokken bij de met haar gesloten overeenkomsten, of voor wier handelen of nalaten zij anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die aansprakelijkheidsverzekering van FG Lawyers B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat in het desbetreffende geval voor rekening van FG Lawyers B.V. komt.
 8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door FG Lawyers B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van € 50.000,–. Een aanspraak vervalt, indien FG Lawyers B.V. niet binnen 12 maanden na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 9. FG Lawyers B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. FG Lawyers B.V. is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming, handelen of nalaten van derden dan wel voor de insolventie van derden, waaronder begrepen financiële instellingen. FG Lawyers B.V. is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en andere voorwaarden van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 10. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is beroepsmatig gebruik van cliënt gegevens toegestaan. Daarnaast zal er van cliënt gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang. Voor meer informatie over de wijze waarop FG Lawyers B.V. met persoonsgegevens omgaat verwijzen wij naar het Privacy Statement gepubliceerd op de website van FG Lawyers www.fglawyersamsterdam.com.
 11. Op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen met FG Lawyers B.V. is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en beroep in cassatie. Indien FG Lawyers B.V. als eisende partij optreedt, is zij tevens gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de in voorkomend geval bevoegde buitenlandse rechter.
 12. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst als bindend. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en zijn te raadplegen op www.fglawyersamsterdam.com.